24 marca 2014 o g. 14 LXIV sesja Rady Gminy Dopiewo

herb_dopiewo

W poniedziałek 24 marca 2014 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie przy ul. Polnej 1 odbędzie się  LXIV sesja Rady Gminy Dopiewo. Pani Przewodnicząca zaprasza mieszkańców
Porządek obrad 64. sesji Rady Gminy Dopiewo:
1.    Otwarcie LXIV sesji Rady Gminy Dopiewo.
2.    Stwierdzenie kworum.
3.    Odczytanie porządku obrad LXIV sesji Rady Gminy.
4.    Informacja o przyjęciu protokołu LXII sesji Rady Gminy Dopiewo.
5.    Informacja o przyjęciu protokołu LXIII sesji Rady Gminy Dopiewo.
6.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.
7.    Zapytania i wnioski sołtysów.
8.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dopiewo. Druk nr 428
9.    Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, rejon ulicy Poznańskiej, gmina Dopiewo.
10.    Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa, terenu pomiędzy ulicą Wiejską a Poprzeczną.
11.    Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo, terenu w rejonie ulicy Trzcielińskiej.
12.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego w Dąbrowie.
13.    Projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Dopiewo odrębnego obwodu do głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.
14.    Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Dopiewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Druk nr 434
15.    Projekt uchwały sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego “Centrum Zagospodarowania Odpadów – Selekt” oraz przyjęcia jednolitego Statutu Związku.
16.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dopiewie.
17.    Projekt uchwały w sprawie przejęcia od powiatu poznańskiego zadania budowy i zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych.
18.    Projekt uchwały w sprawie przeniesienia na rzecz Gminy Dopiewo prawa własności działek położonych w Skórzewie, Gmina Dopiewo, rejon ul. Nad Potokiem w zamian za opłatę adiacencką.
19.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/407/14 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.
20.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
21.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/326/13 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/65/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości – Sołectwa Więckowice 2011-2018”.
22.    Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Dzikiej Róży we wsi Dąbrowa.
23.    Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Pszczela we wsi Dąbrowa.
24.    Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Szeroka we wsi Dopiewiec.
25.    Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Makowa we wsi Skórzewo.
26.    Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Sojowa we wsi Więckowice.
27.    Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i komunikaty.
28.    Zapytania i wnioski radnych.
29.    Zakończenie obrad LXIV Sesji Rady Gminy Dopiewo.
W przerwie sesji o godz. 16.30 nastąpi uroczyste wręczenie stypendiów sportowych Gminy Dopiewo.

Tagi:  ,

Odpowiedz