Sesja Rady Gminy

W dniu 13 stycznia 2015 r. (wtorek) o godz. 15:00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21 odbędzie się IV sesja RG.

W programie m.in.:
1.Zapytania i wnioski sołtysów.
2.Informacja przedstawicieli Rady Powiatu Poznańskiego z prac Rady. Nowej?
3.Projekt uchwały w sprawie powołania Kapituły Stypendium Sportowego Gminy Dopiewo. Druk Nr 30
4.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków wnioskowanych przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Dopiewie w zakresie zaopatrywania w wodę mieszkańców Gminy Dopiewo z rejonu następujących miejscowości: Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewiec, Gołuski, Joanka, Lisówki, Konarzewo, Palędzie, Podłoziny, Skórzewo, Trzcielin, Zakrzewo, Żarnowiec oraz w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków od mieszkańców Gminy Dopiewo z rejonu miejscowości: Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewiec, Dopiewo, Konarzewo, Skórzewo, Palędzie, Zakrzewo. Druk Nr 31
5.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Promyk we wsi Dopiewiec. Druk Nr 32
6.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Chabrowa we wsi Dopiewo. Druk Nr 33
7.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Rzepakowa we wsi Dopiewo. Druk Nr 34
8.Projekt uchwały w sprawie rodzajów, warunków i sposobów przyznawania nauczycielom świadczeń pomocy zdrowotnej. Druk Nr 35
9.Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2015 r. pomocy finansowej Gminie Stęszew na utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec”. Druk Nr 36
10.Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015. Druk Nr 37
11.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/11 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2021. Druk Nr 38
12.Wolne głosy i wnioski.
Przeczytałam program… and I have a dream:

 •  w budżecie na 2015 rok znajdują się pieniądze “na Konarzewo”- chodnik na Szkolnej, Bukowskiej, projekty oświetlenia i realizacja oświetlenia kilku ulic, wyposażenie świetlicy, instruktorzy do prowadzenia zajęć w świetlicy, projekt sali gimnastycznej przy szkole…,
 •  ZUK  wnioskuje- wzorem np. Łodzi i Gdańska- o  utrzymanie ubiegłorocznych stawek za wodę i ścieki,
 • ZUK rezygnuje z dwóch taryf za wodę (do domu i ogrodu), bo dochodzi do wniosku, że to woda z tych samych źródeł, a jej przesył kosztuje tyle samo,

albo

 • ZUK, motywując to podwyżkami Aquanetu (o 18gr- woda, o 24gr- ścieki) wnioskuje o podwyżki cen wody i ścieków, a radni dokładnie się tym propozycjom przyglądają, zadają pytania, wyrażają wątpliwości, liczą, proszą fachowców o analizę propozycji, dbając o interesy mieszkańców, a nie zysk ZUK-u.

Obudziłam się, ale może to był sen proroczy..?

27 komentarze do Sesja Rady Gminy

 • chemik  mówi:

  …sen moze okazac sie tylko snem, chociaz cuda podobno sie zdarzaja, mam nadzieje, ze chociaz wieksza czesc punktow zostanie zaopiniowana pozytywnie i wkrotce ruszy ich realizacja…

 • fox  mówi:

  Ze względu na święto Melchiora i dwóch innych mędrców dzisiaj nie będę zbytnio krytykował, tylko sprowadzę Cię na ziemię. Będą podwyżki zarówno taryf jak i abonamentów. Kto ma pytac? Radni dotowani przez ZUK, pracownik ZUK?
  Chyba ,że wymyślą taką ustawkę i wystawią jakiegoś pytaczka.
  Wniosek został złożony 19 i już został zweryfikowany. To rekord.
  Naród chciał układu komunalnego przy władzy, to ma.
  Zarząd ZUK składał klientom życzenia świąteczne- może automatyczna sekretarka szefuje obecnie gminnej spółce?

 • fox  mówi:

  Woda z 3.67 na 4.04 zł (ceny netto)
  abonament z 2.93 na 2.46 (obniżka)

  Woda do ogródka z 3.87 na 4.04
  abonament z 2.93 na 4.28

  Ścieki:
  z 5.48 na 5.87
  abonament z 2.93 na 4.52

  Chyba jeden z sennych postulatów został wysłuchany: zrównano ceny wody.
  Może coś pokręciłaś w tym śnie i dlatego podwyżki. :)

  • Ewa Kuczyńska  mówi:

   Co sugerujesz: nie sypiać?

  • Ewa Kuczyńska  mówi:

   W uzasadnieniu do projektu uchwały “wodno-ściekowej” czytamy: “Proponowane na rok 2015 / 2016 taryfy umożliwią Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie pozyskanie środków na realizację zaplanowanych i awaryjnych prac eksploatacyjnych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz optymalny wzrost poziomu świadczonych usług wodociągowo – kanalizacyjnych“. Jak to można zrozumieć?- w lecie będzie można podlewać ogrody i kąpać się? Pytam bez ironii

 • chemik  mówi:

  U mnie 8.32 za metr (woda i scieki) oraz 6.62 abonament

 • chemik  mówi:

  Sypiac, sypiac

 • fox  mówi:

  Może spróbuj zasnąc tak kontrolnie, ale jak znowu będą z tego podwyżki, to lepiej
  nie sypiac.
  Jak już pisałem w zeszłym roku, wysyp abonamentów jest w tych gminach, gdzie przez
  przypadek w RN spółek komunalnych zasiada Andrzej Strażyński. W ZUK Dopiewo wszyscy to jego znajomi i ma swojego wójta. Wójt Melchior ma zaś kilkanaście szabelek w RG i może sobie uchwalic, że białe jest czarne.
  Jeśli ktoś zaczopuje rury i tak nie zużywając kropli wody, z tytułu samych abonamentów jest ponad 10 zł w plecy. Podwyżki będą co roku, bo ktoś będzie musiał sfinansowac magistralę z Joanki a i piłkarze muszą dostac swoje.
  Napierała twierdzi, że to z innych pieniędzy, ale ja w te rozdziały nie wierzę.
  Finanse ZUK są mocno nieprzejrzyste i mam wrażenie, że przetargi to dotacje.
  Dlaczego w innych gminach nie ma przetargów na likwidację dzikich wysypisk.

 • Łysy z Więckowic  mówi:

  No tak, byłbym zapomniał: do 600 tys., za wyjście z Selektu, 100 tys. z opłaty adiacenckiej i straconej refundacji z tytułu wyodrębnienia funduszy sołeckich trzeba jeszcze koszt likwidacji dzikich wysypisk doliczyć. O czymś pewnie zapomniałem…

 • fox  mówi:

  Te 100 tys. już byś zostawił-Sophie by to dała Tomaszowi, albo kupiła paszę dla koni. Natomiast resztę dasz radę jakoś spłacic w ratach-będziesz to miał w rachunkach za wodę.Musisz jakoś dac radę, bo jak nie Ty to kto? :)
  https://www.youtube.com/watch?v=i3-qr8wSD-E

  • Ewa Kuczyńska  mówi:

   Jasne,że da radę:-)

  • Łysy z Więckowic  mówi:

   Dobre. Nie znałem i prawdziwe takie…„buja się całe sąsiedztwo” we Wójcie, ale zaraz, jakie „zostawił” – uchwałę się Wójtowi do wykonania powierzyło? Powierzyło, ale płacić się nie chce – wypada na głowę 4.761 zł 90 gr, bo to za Nowego uchwalili tak? A jakby tak, w przyszłości, zamiast dajmy na to „wracamy do Selektu” mówić – Dzisiaj dzielimy pole Bartkowiaka!?

 • fox  mówi:

  Tylko ty się nie zabujaj. :)
  Wracam do h2o.
  Żeby byc uczciwym muszę stwierdzic, że UOKIK dopuszcza stosowanie dwóch abonamentów i zaliczenie jednego odbiorcy do 2 grup taryfowych.
  “istotą naszych ustaleń, a w dalszej części analizy była ocena, czy przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne może wyodrębnić dwie grupy taryfowe odbiorców ze względu na sposób zużycia wody (cele socjalno-bytowe, podlewanie ogrodu). Skoro uznaliśmy, że w tym konkretnym przypadku – tj. ZUK Dopiewo – nie narusza to ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (czy inaczej mówiąc brak podstaw do stawiania zarzutu nadużywania pozycji dominującej na rynku), a skutkiem zaliczenia do dwóch grup taryfowych z uwagi na konstrukcję taryf jest m.in. konieczność uiszczania dwóch opłat abonamentowych, to oznacza to tym samym, iż uznajemy brak podstaw do kwestionowania i tego faktu. Takie jest stanowisko UOKiK.”

  Nie po to jednak przez 8 lat chodziłem do szkoły podstawowej, by dac sobie byle
  jaki kit wcisnąc. Tam mnie nauczyli,że liczba pojedyńcza, to nie mnoga.
  Jak mają byc skonstruowane taryfy mówi Rozporządzenie Ministra Budownictwa z
  28 czerwca 2006.
  “stawka opΠaty abonamentowej — wielkoÊç wyra˝onà w jednostkach pieni´˝nych, w zΠ na odbiorcę usΠug za okres rozliczeniowy, którà odbiorca usΠug
  jest obowiàzany zapΠaciç przedsi´biorstwu wodociàgowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowoÊci do Êwiadczenia usΠug urzàdzeƒ wodociàgowych
  lub kanalizacyjnych oraz jednostk´ usΠugi odczytu wodomierza lub urzàdzenia pomiarowego i rozliczenia nale˝noÊci za iloÊç dostarczonej wody
  lub iloÊç odprowadzonych Êcieków; do stawki opΠaty abonamentowej dolicza si´ podatek wymieniony w pkt 9; ”
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061270886
  Wniosek prosty:1 odbiorca, 1 abonament.
  Ponadto chyba nie tylko ja tak myślę ( sprawdziłem później):
  “Należy jednoznacznie stwierdzić, iż każdemu odbiorcy wymierzana jest tylko jedna opłata abonamentowa. Świadczy o tym treść przywoływanego już §5 pkt 2 rozporządzenia, zgodnie z którą taryfy, w zależności od ich rodzaju i struktury, dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców zawierają stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę. Całe rozporządzenie (nie tylko w §5 ale dla przykładu również §13, 14i 16) konsekwentnie posługuje się pojęciem stawki opłaty abonamentowej w liczbie pojedynczej.”
  “Słuszność zaprezentowanych wcześniej tez wskazujących na to, iż: każda grupa taryfowa (a tym samy każdy odbiorca, który nie może być przecież jednocześnie zaliczony do więcej niż jednej grupy) może mieć przypisaną tylko jedną stawkę opłaty abonamentowej ”
  http://e-czytelnia.abrys.pl/wodociagi-kanalizacja/2011-12-582/prawo-6517/oplaty-abonamentowe-13893
  Wniosek: Zarząd ZUK Dopiewo oraz UOKIK nie chodził do szkoły podstawowej(lub przeszedł na ciemną stronę mocy) i od razu z przedszkola został przerzucony na studia.
  Tam gdzie spółki komunalne nie sponsorują klubów piłkarskich, Dni Gminy i nie tkają nosa do polityki, odbiorcy wody płacą jeden abonament.
  Jeden odbiorca może byc zaliczony też tylko do jednej grupy taryfowej.

  • Ewa Kuczyńska  mówi:

   Ostatnio jestem bardzo zabiegana i przyglądam się dopiewskiej rzeczywistości “w przelocie” (to się wkrótce zmieni;-). Mam pytanie-czy projekt budżetu był już na komisjach przedmiotem analiz, sporów, zabawy “w przeciąganie liny”? Czy radni zadawali już liczne pytania sformułowane na podstawie własnych przemyśleń, lektury i dyskusji z fachowcami od np. rachunkowości budżetowej? Czy skarbnik Gminy uchylał się/bronił przed gradem tychże pytań? Naprawdę nie ironizuję- pytam, bo jeszcze jakiś czas mogę nie nadążać za wydarzeniami w Gminie

 • fox  mówi:

  Ja nie wiem. Gminna Rada Piłkarska dysponuje obecnie dobrą osłoną kontrwywiadowczą. Nawet ruskie nie radzą sobie ze zdobyciem informacji. :)

  ad.2. Najlepiej żeby wpadli wesołą gromadą :Zofia Dobrowolska, Tomasz Jerzy Pawłowski i Andrzej Strażyński. W kupie siła.

  • Ewa Kuczyńska  mówi:

   Jestem optymistką i obietnice z kampanii o otwartości, transparentności jeszcze biorę za dobrą monetę. Dajemy Radzie dwa miesiące na rozruch (do końca stycznia), a potem zaczynamy oceniać,wymagać. Mam nadzieję,że uda mi się przyjść na IV Sesję

 • fox  mówi:

  Ogłoszono wyniki konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez
  organizacje pozarządowe. Szczególnie bulwersuje mnie kwota 251 tys.880 na rozgrywki seniorskie dla GKS Dopiewo.
  http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=7798

  • Ewa Kuczyńska  mówi:

   GKS wnioskował o 251.880,00zł, a dostał 180.000,00zł. Ja cieszę się,że “Głosem Zwierząt” dostało tyle o ile wnioskowało. Szkoda,że “Orkan” na seniorów dostał ponad 58% wnioskowanej kwoty,a na dzieci i młodzież 40%- wolałabym odwrotne proporcje

   • tiger  mówi:

    Nikt o tym nie mówi,że tyle kasy poszło na senirów dopiewo,a żaden zawodnik nie jest z gminy dopiewo

   • tiger  mówi:

    a skórzewo 160

    • fox  mówi:

     Pisałem, że kwota dla Orkanu w porównaniu innymi klubami wydaje się mała.
     To chyba kwestia dostępu do ucha Strażyńskiego. Tak czy siak wydawanie takich kwot
     na dorosłych kopaczy to rozrzutnośc. Czy bogatsze gminy tyle wydają?
     Jeszcze większa patologia to brak kontroli wydawania dotacji zgodnie z przeznaczeniem. Mogłoby się okazac, że prezes jednego z klubów za te pieniądze jeździ kilka razy do roku w Alpy. Oficjalne dochody wystarczyłyby mu na suchą bułkę i to nie wiem czy codziennie. Większośc jednak pochwala ten stan rzeczy, bo ktoś na piłkarski skład Rady przecież głosował.

 • fox  mówi:

  Ja to postrzegam inaczej. Orkan wydaje mi się byc trochę poszkodowany w przyznaniu środków.
  Jak już pisałem wcześniej, jestem przeciwnikiem pakowania takich pieniędzy w seniorską piłkę kopaną. Grabarze też kopią i nie dostali dotacji. Niestety nie wprowadzili swoich ludzi do Rady.
  Muszę przyznac,że prawnie dotacje są dopuszczalne.
  Jednak nie na podstawie Ustawy o pożytku,ale ustawy o sporcie. Warunkiem jest uchwała Rady Gminy i w Dopiewie taka uchwała jest:
  http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=2952
  Przytoczę 2 zapisy:
  “§ 4 1. Wspieranie finansowe klubów sportowych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
  2. Wójt Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację projektów do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok ich realizacji. Ogłoszenie zamieszcza się w biuletynie informacji publicznej.”
  Ҥ 3
  2. Maksymalne wsparcie finansowe dla jednego klubu sportowego, bez względu na liczbę złożonych projektów, wynosi łącznie w roku 50.000 zł. ”
  Według mnie na podstawie konkursu dla ngo nie można przekazac na sport seniorski nawet złotówki.
  Wójtowa i radca prawny gminy spowodują więc, że wójt naruszy dyscyplinę finansów publicznych.
  Nawiasem mówiąc to w tej komisji d/s oszacowania zaangażowania w
  kampanii wyborczej, brakuje tylko cioci Stasi i wuja Władka.
  Niestety wygląda na to, że wójt jest zakładnikiem radykalistów piłkarskich.

 • fox  mówi:

  Muszę to nieco zweryfikowac. Ta uchwała powyżej jest już nieaktualna, bo w obrocie
  nie ma już ustawy o sporcie kwalifikowanym. Jest ustawa o sporcie i pojęcie
  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ustawie o pożytku. Więc chyba można, co nie znaczy,że trzeba i to w takim wymiarze. W Dopiewie ma to już rozmary
  karykaturalne i piłkarze stali się siłą polityczną.W następnej Radzie może już ich zasiąśc 21 i oczekiwania będą eskalowac. Gdyby ludzie wybierali piłkarzy ręcznych, budżet mniej by na tym ucierpiał.Nikt zresztą nie sprawdza czy pieniądze z gminy wydatkują na cele zgodne z umowami. Może częśc środków przeznaczyli na wybory?

 • fox  mówi:

  Wracam do wody. Podyskutowałem z Obserwatorką I :
  http://blogdopiewo.blogspot.com/2015/01/taryfy-opat-za-wode-i-scieki-w-gminie.html#more
  Dyskusja zwykle przynosi lepsze rezultaty niż straszenie art.212 kk.
  Widzę spory postęp w przygotowaniu taryf. Spółka bez prezesa poradziła sobie lepiej. Teraz odbiorca mający 2 liczniki, nie jest już zaliczony do 2 grup
  taryfowych i nie płaci 2 abonamentów. Przynajmniej tak to obecnie rozumiem.
  Jeśli płacił to efekt jego braku zainteresowania i wynik głosowań jego bezmyślnych przedstawicieli. Wyodrębiono 2 grupę dla odprowadzenia ścieków i to dobrze (poprawic na S2 w uchwale).
  Obecnie wydaje mi się to w porządku. Nie wypowiadam się co do wysokości stawek i
  powtarzam, że Rada może głosowac za tylko gdy ma pewnośc, że zostało to sprawdzone przez Wójta.
  Mam zastrzeżenia co do treści uchwały a zwłaszczą załączników, które nie spełniają wynagań Rozporządzenia z 2006, ale to można przecież poprawic.

 • […] „fox” na portalu Moje Konarzewo – wypowiedź z 8 stycznia godz. 11.05 – link. Poniżej moje przemyślenia w tym temacie. Odnoszę wrażenie, że tabele z […]

Odpowiedz

Możesz użyć tagów oraz atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>