Do wyborów niedaleko- oceniamy

Do wyborów niedaleko- przypominam fragmenty z regulaminu Rady Gminy Dopiewo.  Radny decydując się na pełnienie tej zaszczytnej i wymagającej czasu oraz określonych  kompetencji funkcji wystawia się na ekspozycje społeczną,a co za tym idzie- na ocenę.Z tej perspektywy warto ocenić konarzewskich radnych szczególnie w kontekście ich ostatniej aktywności.

ROZDZIAŁ II
Radni
§4
Radny ma prawo :
a) do ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych;
b) inicjatywy uchwałodawczej, o ile ustawa nie stanowi inaczej,
c) udziału w głosowaniach na sesjach Rady;
d) działania w klubach radnych;
e) występowania z interpelacjami, wnioskami i zapytaniami,
f) zwolnień od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

§5
1. Radny ma obowiązek:
a) kierować się dobrem wspólnoty samorządowej Gminy,
b) utrzymywać stałą więź z mieszkańcami Gminy i ich organizacjami, w szczególności przez:
– informowanie mieszkańców o stanie Gminy,
– konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
– propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,
– informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie,
– przyjmowanie postulatów, wniosków oraz skarg mieszkańców Gminy,
c) przyjmować zgłaszane przez mieszkańców Gminy postulaty i przedstawiać je organom Gminy do rozpatrzenia.
2. Radni winni uczestniczyć czynnie w sesjach Rady, w pracach organów i komisji, do których zostali wybrani.
3. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach oraz posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
4. Radny powinien, w razie niemożności uczestniczenia w sesji, bądź posiedzeniu komisji, powiadomić – o ile to możliwe – z wyprzedzeniem o swojej nieobecności, odpowiednio Przewodniczącego lub przewodniczącego komisji.
5. W przypadku nieobecności radnego na sesji Rady lub posiedzeniu komisji, winien on w terminie 7 dni usprawiedliwić na piśmie swoją nieobecność, odpowiednio Przewodniczącemu bądź przewodniczącemu komisji.
6. Opuszczając sesję przed jej zakończeniem, radny obowiązany jest poinformować o tym Przewodniczącego i powiadomić protokolanta.
7. W sprawach nierozstrzygniętych przez Radę, radny wypowiada się w imieniu własnym.
8. Radni winni pełnić dyżury w swoich okręgach wyborczych w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomości wyborców, nie rzadziej niż raz na kwartał.
9. Radny jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie o swoim stanie majątkowym na zasadach określonych w ustawie.

wybierz

 

Tagi:  ,

Odpowiedz

Możesz użyć tagów oraz atrybutów HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>